Netransparentni troškovi HMZ za advokaticu Đukanović

Zavod za hitnu medicinsku pomoć isplatio je preko 130.000 eura za advokatske usluge Advokatskoj kancelariji  sestre predsjednika Mila Đukanovića. Oni su i podstanari kod advokatice

Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) isplatio je preko 130.000 eura za advokatske usluge u periodu od januara 2016. do 9. jula 2018, i to Advokatskoj kancelariji Ane Đukanović, sestre predsjednika Mila Đukanovića, pokazuju dokumenti u koje smo imali uvid.
Trošak za advokatske usluge nije prikazan u izvještajima o realizovanim nabavkama, koje su državni organi i ustanove obavezni da dostave Upravi za javne nabavke.
Preko 130.000 eura novca poreskih obveznika otišlo je u ruke dva advokata Advokatske kancelarije Ane Đukanović - Anji Pejović i Marku Hajdukoviću.
Iz ZHMP su odbili da odgovore na novinarska pitanja, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama.
Oni nijesu objasnili ko tu ustanovu zastupa u radnim (sudskim ili disciplinskim) sporovima, koliko je takvih sporova bilo, te na koji način je sklopljen ugovor sa advokatima i da li je li za ovu vrstu usluge raspisavan tender.
“Što se tiče advokatskih usluga, postupajući po zahtjevu podrazumijevalo bi sačinjavanje nove informacije, što shodno članu 29 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama predstavlja osnov za odbijanje zahtjeva za pristup informaciji. Zavod za HMP transparentno djeluje i otvoreni smo za sve nadležne inspekcije da provjere i izvrše uvid u poslovanje Zavoda. Svako proizvoljno iznošenje neprovjerenih i neistinitih informacija putem sredstava javnog informisanja u cilju senzacionalizma, na način da se narušava čast, ugled i dostojanstvo pojedinca i ustanove biće procesuirano prema nadležnim institucijama”, odgovor je na pitanja novinara u vezi sa potrošnjom novca za advokatske usluge iz Zavoda, na čijem je čelu Saša Stefanović.
Na ponovljena novinarska pitanja, saopšteno je da će biti odgovoreno u zakonskom roku, ali odgovori nijesu stigli.
Na ista pitanja, upućena na mejl Advokatske kancelarije Ane Đukanović, koji je dostupan na njihovom sajtu, takođe nijesmo dobili odgovor.

Fond nije kotrolisao troškove advokata

Prema dokumentaciji u koju smo imali uvid, advokatu Marku Hajdukoviću od 12. januara 2016, zaključno sa 9. julom 2018, isplaćeno je nešto preko 76.000 eura. Njegovoj koleginici Anji Pejović od 9. februara 2017. do 9. jula 2018. isplaćeno je preko 56.000 eura. Ovi troškovi nijesu prikazani ni u jednom izvještaju koji je Zavod dostavio Upravi za javne nabavke od 2015. do 2018. godine.
Prema nezvaničnim informacijama, Zavod je samo tokom 2018. i u prva tri mjeseca 2019. vodio preko 30  disciplinskih postupaka protiv svojih zaposlenih. Zvaničan stav te ustanove nije stigao.
Zavod za hitnu medicinsku pomoć i način na koji troši budžetska sredstva kontroliše Fond za zdravstveno osiguranja, na čijem je čelu Sead Čirgić.
Iz te institucije su odgovorili da je, u skladu sa godišnjim Planom kontrola za 2018, Fond izvršio kontrolu dokumentacije materijalno finansijskog poslovanja ZHMP.
“Kontrola je vršena metodom slućajnog uzorka i u kontrolisanim uzorcima nije bilo plaćanja pomenutih usluga”, ističu iz FZO, odgovarajući na pitanje da li su kontrolisali trošenje novca kad su u pitanju advokatske usluge, a u vezi sa radnim sporovima.
“Napominjemo da je Zavod za hitnu medicinsku pomoć donio finansijski plan za 2018, na koji je data saglasnost Fonda, a u istom su planirana sredstva za advokatske, notarske i pravne usluge. Godišnjim planom kontrola za 2019.godinu nije predvidjena kontrola Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ali svakako, ukoliko se ukaže potreba, Fond može organizovati i vanrednu kontrolu”, odgovorili su iz Fonda za zdravstveno osiguranje.

Morali prikazati troškove

Istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Ana Đurnić ističe da važeći Zakon o javnim nabavkama ne propisuje advokatske usluge kao izuzetak od primjene Zakona.
“Pa ih je Zavod morao, kao i sve druge usluge koje nisu propisane kao izuzetak, nabavljati u skladu sa procedurama i načelima javnih nabavki - transparentno i konkurentno. Shodno tome, ove nabavke su morale biti i evidentirane kroz Portal javnih nabavki, Plan javnih nabavki i individualni godišnji izvještaj o javnim nabavkama ovog naručioca”, objašnjava Đurnić.
Smatra da, imajući u vidu da je riječ o javnom novcu kojim se plaćaju ove usluge, advokati koji će pružati usluge treba da se transparentno i konkurentno biraju.
“Po principu jednakih šansi za sve i da se ne dozvoli da se namjenski i ciljano dijeli novac određenim advokatima. Takođe, s obzirom na sve “olakšavajuće okolnosti” koje su u proteklih par godina “unijete" u Zakon, zaključno sa uvođenjem nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki, koje značajno ograničavaju transparentnost i konkurentnost postupaka ne bi li naručiocima olakšale posao, u ovom slučaju vidimo i tendenciju pojedinih naručioca da čak ni takve olakšice ne koriste, već da, po sopstvenoj procjeni, u potpunosti izbjegavaju primjenu Zakona”, zaključila je Đurnić.
Podsjetila je i da je Nacrt novog Zakona o javnim nabavkama, koji je bio na javnoj raspravi u martu 2018, predviđao advokatske usluge kao izuzetak od primjene Zakona o javnim nabavkama.
Međutim, ističe Đurnić, ovaj Zakon još uvijek nije usvojen niti ima informacija da li će se takvo rješenje uopšte zadržati u konačnoj verziji Zakona, zbog čega se “Zavod morao pridržavati važećih zakonskih rješenja i primjenjivati zakonske procedure za nabavku advokatskih usluga”.

Podstanari kod predsjednikove sestre

Pored toga što joj godinama plaća za advokatske usluge, Zavod poslednjih nekoliko godina od sestre predsjednika Mila Đukanovića, Ane Đukanović iznamljuje i prostor u centru Podgorici, u kome je smještena uprava ZHMP.
Prema izvještajima sa sajta Uprave za javne nabavke, prostor je 2017. i 2018. iznajmljen preko tendera i to za 17.898 eura.
Isti trošak za iznajmljivanje prostora, ZHMP je predstavio i u izvještajima za 2016. i 2015, ali ne i u obrascu za tenderske procedure, već u obrascu za nabavke manje vrijednosti - šoping metoda.

Ljekari  dežurni tokom “Sea dance”-a, plaćeni manje od vozača

Dokumentacija u koju smo imali uvid pokazuje da su dežurni ljekari ZHMP, koju su dežuraali tokom festivala “Sea dance” koji je krajem avgusta 2018. održan u Buljarici, primili skoro tri puta manje nego pojedini vozači ZHMP, takođe angažovani tokom ovog događaja.
Tako su, prema dokumentima, dva ljekara dežurna na terenu za taj rad primila nadoknadu od po 180 eura, dok su glavna sestra, glavni tehničar i vozač zaradili po 510 eura. Direktor ZHMP Stefanović prihodovao je od ovog posla 700 eura, a član menadžmenta Zavoda Darko Nikčević 600 eura. Vozač Stefanovića, prema dokumentaciji, zaradio je 270 eura.
Iz Zavoda tvrde da je obračun rađen u skladu sa brojem prekovremenih i noćnih sati. “Članovi stručno medicinskih tehničkih timova plaćeni su u skladu sa provedenim brojem prekovremenih dnevnih i noćnih sati (od devet do 106 sati) u pripremi, planiranju i realizaciji stručno medicinsko tehničkog obezbjeđenja Sea Dance festivala u Buljaricama”, tvrde iz Zavoda.
Kažu i da je realizacija akcionog plana stručno medicinskog tehničkog obezbjeđivanja “Sea Dance” festivala i visina materijalnih troškova utvrđenaposebnim ugovorom između Zavoda za HMP i organizatora festivala.
Organizacija obezbjeđena ovog tipa zahtjeva ispunjavanje zahtjeva u skladu sa urađenim elaboratima od nadležnih službi, u smislu permanentne komunikacije sa ostalim službama zaduženim za ostale vidove obezbjeđenja, kako i sa stručnom osobom iz reda organizatora, u dijelu kvaliteta usluge”, odgovorili su iz ZHMP.
Tvrde da su dobili pohvale od ostalih službi obezbjeđenja, kao i od “stručnog lica iz reda organizatora” za visoko profesionalnu realizaciju svih zadataka.

Piše:Tina Popović

"Ovaj tekst nastao je u okviru projekta "Naš novac" koji je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta "Money Watch - Civilno društvo, čuvar budžeta", koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.” Sadržajteksta predstavlja isključivu odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora"