U Skupštini nema kraja zapošljavanjima, o štednji ne brinu

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je još jedan predmet zbog krađe novca iz blagajne Skupštine Crne Gore, koju je prije dvije godine otkrila Državna revizorska institucija (DRI) i on je u fazi izviđaja.

Za sada nije poznato da li je ODT došlo do konkretnih imena osoba protiv kojih bi podiglo optužnicu, pošto je predmet formiran protiv nepoznatog počinioca.
Te informacije zvanično je Vrhovni državni tužilac (VDT) Ivica Stanković saopštio nezavisnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću.
“ODT je po krivičnoj prijavi oštećene Skupštine Crne Gore i njenim dopunama formiralo krivični predmet protiv nepoznatog učinioca za produženo krivično djelo pronevjere i produženo krivično djelo falsifikovanja službene isprave. U okviru tog predmeta ODT je nastavilo da utvrđuje odlučne činjenice i prikuplja dokaze, obavještenja i podatke potrebne za identifikovanje učinioca i njegovo krivično gonjenje, tako da je predmet u fazi izviđaja,” objasnio je tućilac.
DRI je revizijom, kojom je rukovodio senator Branislav Radulović, utvrdio da je iz kase parlamenata ukupno nestalo 120.000 eura i za sada se zvanično vodi sudski postupak protiv bivše službenice parlamenta Tamara Čađenović kojoj se sudi zbog pronevjere 35.000 eura.
Iako je krađa 120.000 hiljada eura narušila ugled Skupštine, malverzacije sa trošenjem novca iz kase parlamenta nastavljaju i u ovom skupštinskom sazivu. To se radi,između ostalog, kroz angažovanje velikog broja ugovoraca o djelu gdje se izvlači novac tako što se plaćaju pojedinici da rade posao za koji već zarade dobijaju zaposleni na neodređeno vrijeme u stručnoj službi parlamenta. Ali i kroz prekomjerno zapošljavanje novih službenika u stručnoj službi parlamenta, za koju se sprema novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.
Kako parlament troši novac ne zanima ni matični Odbor za ekonomiju, finasije i budžet koji od konstituisanja u ovom sazivu Skupštine do danas nije pozvao Generalnog sekretara Skupštine Aleksandra Jovićevića da podnese izvještaj o svom radu i saopšti detaljne informacije o trošenju novca iz državne kase.

Za dodatne troškove isplaćeno duplo od predviđenog

DRI je u septembru prošle godine uradio kontrolnu reviziju Skupštine o realizaciji preporuka datih godinu ranije. Utvrđeno je da je Biro finansijskih poslova, koji je tri godine funkcionisao bez formalnog šefa, dobio službenika zaduženog za sektor koji se bavi novcem parlamenta. Ispoštovana je i preporuka da ista osoba ne sprovodi sve faze procesa raspolaganja gotovinom (podizanje, isplata akontacija, razduživanje, evidencija i kontrola).
Pred podgoričkim sudom vodi se postupak službenici tog sektora, dok je tadašnja neformalna šefica izbjegla optužbe jer, kako je objašnjeno, nije na toj poziciji mogla biti pošto nema adekvatnu školsku spremu. Ona je u međuvremenu prebačena u drugi sektor parlamenta.
Kontrolnom revizijom je konstatovano da Skupština i dalje ne poštuje zakonsku proceduru za zaključivanje ugovora o privremenim i povremnim poslovima i ugovora o djelu i da angažuje ugovorce za poslove za koje su sistematizovana radna mjesta.
Jedan od naslikovitijih primjera kako se novac izvlači iz kase parlamenta koji se može naći u kontrolnom izvještaju DRI je da su angažovani ugovorci o djelu koji su pripremali saopštenja i najave za medije, praćenja i analize medijskih objava, iako Skupština ima Odjeljenje za odnose za javnošću u kome rade stalno zaposleni.
Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama Skupština nam je saopštila podatak da je od 7. novembra 2016. godine(kada je konstituisan ovaj saziv), pa do 1.marta ove godine angažovano 118 lica putem ugovora o djelu.
“Od toga 25 lica za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službe Skupštine, 92 lica je angažovano za obavljanje jednokratnih poslova -prevoza, prevođenja, premještaja inventara, angažovanje turističkih vodiča prilikom posjete stranih delegacija, a za koje nije bilo moguće angažovati zaposlene iz Službe Skupštine, niti je bilo cjelishodno pokretati postupak zapošljavanja, dok je jedno lice angažovano u svojstvu stručnog konsultanta” saopšteno je iz parlamenta po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.
Da se ne radi o zanemarljivom iznosi, pokazuje podatak u Izvještaju o radu Generalnog sekretara za 2017. godini - budžetom za tu godinu planirano je 160.000 eura da se potroši za isplate ugovora o djelu, a da je isplaćeno duplo 354.000.

Skupština odstupa od plana racionalizacije uprave

Osim angažovanja ugovora o djelu, rukovodstvo parlamenta gomila i broj zaposlenih u stručnoj službi Skupštine pa je ta cifra, prema podacima dobijenim po SPI, dostigla 198. To su generalni sekretar, dva njegova zamjenika, devet savjetnika predsjednik i potpredsjednika, dva pomoćnika generalnog sekretara i 184 službenika i namještenika.
“Po važećem pravilniku sisitematizovano je 166 radnih mjesta sa 255 izvršilaca” pokazuju podaci dostavlčjeni iz parlamenta po SPI.
Kada se oni uporede sa podacima koje je parlament dostavio DRI, računica pokazuje da je od početka 2017., od kada je novo skupštinsko rukovodstvo na čelu sa Ivanom Brajovićem (SD), stručna služba uvećana za 40 radnika, iako obim poslova u parlamentu nije povećan.
Novim predlogom Pravilnika o sistematizaciji, na koji je Kolegijum predsjednika parlamentadao saglasnost prije dva dana, i dalje se povećava broj zaposlenih, pa je planirano da bude 183 radna mjesta sa 275 zaposlenih. Predlog Pravilnika treba da se proslijedi Administrativni odbor koji će ga usvojiti na jednoj od prvih sjednica.
Damjanović, koji je član Kolegijuma nije dao saglasnost na predlog Pravilnika. On je Jovićeviću dostavio mišljenje na predlog pravilnika u kome ističe da plan da bude 275 izvršilaca (uključujući savjetnike predsjednika i potpredsjednika parlamenta) predstavlja uvećanje u odnosu na važeći pravilnik.
Dodaje i da se kasni sa novom sistematizaciju u odnosu na zakonski rok koji je propisan Zakonom o državnim službencima i namještenicima, bez opravdanih razloga za kašnjenje. Poslanik podsjeća da je cilj racionalizacija državne uprave, ali da je jasno da Skupština odstupa od te namjere.
“Znajući činjenicu da je u vrijeme konstituisanja ovog saziva Skupštine broj izvršilaca u Službi bio na nivou od 150 zaposlenih, te da je odgovarao svim obavezama koje proizilaze iz rada parlamenta i kada je radio u punom kapacitetu, a da je broj izvršilaca nakon nešto više od dvije godine ovog saziva uvećan na gotovo 200 izvršilaca, jasno je da se radi o namjeri prekomjernog zapošljavanja. To dobrim dijelom u funkciji ostvarivanja političkih ciljeva onih koji rukovode parlamentom. Politizacija Službe Skupštine je posebno izražena u ovom sazivu i korespondira sa novim zapošljavanjima u ovom sazivu.” naveo je Damjanović u dopisu Jovićeviću.
Generalni sekretar u odgovoru Damjanoviću tvrdi da se broj izvršilaca uvećava “ jer se sada u ukupan broj zaposlenih novim predlogom pravilnika računaju savjetnici predsjednika i potpredsjendika parlamenta”.
“Odlukom o posebnim savjetnicima u Skupštini predsjednik može imati šefa kabineta i do devet savjetnika, a potpredsjednik može imati do dva savjetnika. Savjetnici su uvijek bili u radnom odnosu i računati u ukupni broj zapolenih, ali su tek ovim predlogom pravilnika formalno sistematizoivani, tako da se ne radi o povećanju broja radnih mjesta,” tumači generalni sekretar.
Te tvrdnje Jovićevića demantuje izvještaj o kontrolnoj reviziji DRI u kojoj je navedeno da im je Skupština dala podatak da su važećim pravilnikom obuhvaćeni i šef kabineta predsjednika i njegovi savjetnici.
Jovićević tvrdi da se “obaveze Skupštine stalno povećavaju, pa broj od 150 zaposlenih nije dovoljan za neometano odvijanje rada imajući u vidu broj poslanika, te da je predviđeni broj zaposlenih u okvirima standarda parlamentarnih službi”.
Skupština ima 81-og poslanika i toliko ih je bilo i u prethodnim sazivima parlamenta.

Odbor za reformu ne funkcioniše, ali u sekretarijatu dobijaju novac

Sekretarijat Odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva čini 14 zaposlenih. Taj odbor ne funkcioniše više od pola godine zbog bojkota opozicije.
Iz parlamenta tvrde da su u pitanju “službenici koji su zaposleni na neodređeno u Službi skupštine i kojima je rad u Sekretarijatu dodatni anganžan”.
Službencima koji čine Sekretarijat do sada (12.mart 2019.) je isplaćena naknada za rad u ukupnom iznosu od 40 odsto do 60 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini po podacima Monstata (511 eura, prosječna zarada).Za potrebe tog odbora do 12.marta je isplaćeno 3.066 eura.
“Poslanciima koji su članovi odbora nije isplaćivana mjesečna naknada po ovom osnovu” kazali su iz Skupštine.

Nema budžetske kancelarije

Damjanović je u mišljenju Jovićeviću naveo i da predlogom Pravilnika nije predviđeno formiranje nezavisne budžetske kancelarije što je definisano projektom koji je Skupština realizovala sa Britanskom abasadom u Podgorici i Vestminsterskom fondacijom.On tvrdi da je time pokazana neodgovornost i da se narušava ugled parlamenta.
Jovićeviić je kazao da je razgovarao sa ambasadorkom Elison Kemp i predstavnicima Vestminsterske fondacije kojima je predočio razloge za neformiranje budžetske kancelarije i da nije bilo negativnih reakcija.
Memorandum o formiranju budžetske kancelarije je potpisan 19.maja 2016.godine. Vestminsterske fondacije je finansirala  uspostavljanje budžetske kancelarija i potrošila značajnu sumu novca.

Ovaj tekst  nastao je u okviru projekta „Naš novac“ u partnerstvu sa Sindikatom doktora medicine, koji je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta "Money Watch - Civilno društvo, čuvar budžeta", koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.” Sadržaj teksta predstavlja isključivu odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.