Priručnik za novinarska istraživanja: Organizovani kriminal i trgovina ljudima

Priče sa elementima korupcije i organizovanog kriminala više nijesu prepoznatljivo obilježje samo crne hronike.

Čitamo ih, i pišemo, na stranicama namijenjenim politici, ekonomiji, kulturi, pa čak i sportu (doping afere, namještanje rezultata…). Otud i potreba sve većeg broja novinara da ovladaju osnovnim vještinama izvještavanja i istraživanja tih tema – od ulice do sudnice.

Nezavisno od toga da li je naš radni zadatak vezan za praćenje dnevnih događaja ili nam je posao da te događaje stavimo u odgovarajući kontekst, pohvatamo uzročno-posljedične veze i sve to analitički sagledamo iz perspektive javnog interesa (a ne znatiželje javnosti).

Ko, šta, gdje, kada i kako (uz sve obaveznije zašto)? Tih pet (šest) „čarobnih“ riječi / pitanja trasiraju put svakog novinarskog zadatka.

U priručniku koji je pripremilo Društvo profesionalnih novinara (DPNCG), a koji je dostupan na ovom LINKU, čitajte šta razlikuje konvencionalno od istraživačkog novinarstva, kako izabrati temu, kako vršiti predistraživanje, a kako istraživanje, ali o ostale savjete koji se odnose na pripremu istraživačkog teksta o organizovanom kriminalu i trgovini ljudima.

Ovaj priručnik je sačinjen uz podršku Fonda otpornosti, Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Mišljenja i stavovi iznijeti u ovom dokumentu su isključiva odgovornost DPNCG i ne odražavaju nužno stavove donatora.