Advokat: Drsko je ponuditi Sadikoviću da pristane na privilegije za napadače

Kavarić

Advokat Seada Sadikovića, Dalibor Kavarić kaže da neopravdano dugo traje izviđaj za nanošenje tjelesnih povreda novinaru 20. marta u Bijelom Polju. Angažman Osnovnog tužilaštva ukazuje, navodi on, da istraga neće biti pravovremena i djelotvorna, između ostalog jer se ne utvrđuje odgovornost svih koji su učestvovali u napadu.

Kavarić navodi i da je vještak informaciono tehnološke struke dao dovoljno jasan nalaz ODT-u, odnosno da je “utvrđen nedostatak određenih frejmova ili djelova video materijala,  koji se pojavljuju u segmentima događaja - koji su izuzetno bitni, možda i ključni za oštećenog”.

“Po kazivanju očevidaca, oštećenog i video nadzora, više lica napalo je i nanijelo tjelesne povrede Sadikoviću. Izviđaj traje, nije donijeta naredba o sprovođenju istrage…Obrazloženje da je  štrajk advokata uticao na to da se izviđaj ne okonča je neprihvatljiv jer se u ovom slučaju ne radi o nužnoj, odnosno obaveznoj odbrani, niti o okrivljenima koji su lica sa invaliditetom, niti se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna u trajanju od najmanje 10 godina zatvora. Osumnjičeni nisu u pritvoru, niti se radi o slučajevima koji impliciraju da moraju imati odbranu, “ objasnio je advokat.

Ne postoji ni jedan racionalan ili pravedan razlog zašto izviđaj nije završen, dodaje on, zašto istraga nije završena što znači da je krivični postupak na samom početku.

“Neopravdano dugo trajanje izviđajnog postupka, govori o  nedjelotvornom  vođenju krivičnog postupka, koje u krivično - procesnom slučaju i nema i postoji osnovana sumnja da partijsko tužilaštvo i dalje ne daje rezultate i po partijskim kriterijumima vodi istrage i ima ciljeve da zaštiti određene učinioce krivičnih djela,” kaže advokat.

Kavarić potvrđuje da je ODT Bijelo Polje planiralo da sve završi odloženim krivičnim gonjenjem dvojice mladića, koji su jedini osumnjičeni.

“Od oštećenog su tražena izjašnjenja povodom razmišljanja tužioca da primijeni institute odloženog krivčnog gonjenja, ali zahvaljujući ovakvom traljavom krivičnom postupku gdje nisu obuhvaćeni ni svi počinioci krivinog djela, mi nismo dali saglasnot za ovakav stimulativni način vođenja postupka.

U ovakvoj situaciji kada se svi počinici ne obuhvataju krivičnim postupkom, drsko je ponuditi oštećenom i razmišljati o najpovoljnijem institutu krvičnog gonjenja,” kaže Sadikovićev advokat.

On objašnjava  da bi se slučaj napada na novinara završio vrlo brzo da se saglasio sa predlogom tužioca.

“Da je oštećeni dao saglasnost, po oprobanom receptu iz drugih događaja našla bi se dva ili tri dežurna učinioca koji bi priznali krivicu i preko kojih bi se ovaj slučaj  zatvorio. Mi smo iz tih razloga i odbili taj institute tražeći djelotvornu i sveobuhvatnu istragu u smislu organizatora i glavnih nerposrednih počinilaca za koje imamo saznanja do nivoa snovane sumnje  da su povezani sa lokalnim partijskim strkturama. Te činjenice se isputuju u postupku i vjerujem da će pred ovim ili nekim drugim tužiocem koji će biti spreman da radi posao ta saznanja i svi osumnjičeni imati svoju kvalifikaciju.” kaže Dalibor Kavarić.

Iz ODT Bijelo Polje su odgovorili da  je i dalje u toku postupak izviđaja, u kojem su saslušana sva lica koja su bila u vezi sa događajem. “Takođe, nakon dostavljenog nalaza i mišljenja vještaka informacione tehničke struke, postupajući tužilac će u naznačenom predmetu, a po završetku štrajka advokata, između ostalog i branioca osumnjičenih, donijeti konačnu odluku“, navodi se u odgovoru ODT-a Bijelo Polje.